אשרת משקיע לאזרחי ארה"ב מסוג ב-5

במאי 2019 החליטה ממשלת ישראל לאפשר לאזרחי ארה"ב ועובדים מטעמם אשר משמשים כמנהלים בכירים ומומחים בעלי ידע חיוני וייחודי (גם כמובן מחזיקי דרכון אמריקאי בתוקף), לשהות ולעבוד באופן זמני בישראל וזאת לצרוך ניהול ופיתוח מיזמים עסקיים.

אשרה זו, הנקראת אשרת ב-5, מהווה תוצר של החלטת הממשלה אשר התקבלה לאחר שבארה"ב גם כן הוסדר מתן אשרות משקיע מסוג זה לאזרחים ישראלים אשר מפתחים מיזם עסקי בארה"ב תחת אשרת E-2.

במסגרת אשרה זו, ניתנת האפשרות לבני ובנות הזוג של משקיעים, מנהלים ומומחים, לשהות ולעבוד בישראל גם אם מדובר בעבודה שאינה קשורה למיזם העסקי ואף מאפשרת את שהות ילדיהם עד גיל 21  בישראל.

לצורך קבלת אשרה זו יש לעמוד בתנאי הסף המצטברים ותנאים נוספים. בדיקת הזכאות לקבלת אשרה זו מתבצעת על ידי הוועדה המייעצת אשר תמליץ בפני שר הפנים לגבי מתן הרישיון. לשם כך יש לעמוד בתנאי סף מצטברים באופן דו-שלבי שלהלן:

בשלב הראשון תיבדק עמידת המשקיע והמיזם לפי הגדרתם:

  1. בכדי להיחשב כמשקיע באשרה זו על המבקש להיות אזרח מדינת הסדר שהשקיע במטרה לנהל או לפתח בישראל מיזם עסקי שלו כאשר בבעלותו לפחות 50% במיזם עסקי או שהינו בעל שליטה תפעולית באותו מיזם עסקי באמצעות תפקיד ניהולי או באמצעות אמצעי תאגידי אחר, או בדרך אחרת.
  1. חשוב שיהיה ניתן לראות כי המשקיע רתם בפועל לטובת המיזם העסקי משאבי הון בהיקף משמעותי, הצפויים להספיק להפעלתו המוצלחת של המיזם העסקי, ומעידים על כך שהמשקיע נטל על עצמו סיכון כלכלי ואשר מעידים על מחויבותו הבלתי–חוזרת. לעניין זה, ייבחן סכום ההשקעה באופן פרופורציונלי לשוויו הכולל של המיזם העסקי בו מבוצעת ההשקעה.
  1. תנאי נוסף שעל המשקיע לעמוד, בו הינו בהגדרת המיזם- המשמעות בפועל של מיזם עסקי הוא למעשה תאגיד או עסק שהוקם בישראל, חדש או קיים, לצורך קיום פעילות עסקית, תעשייתית, מסחרית או יזמית המיועדת להפקת רווחים בישראל ואשר השליטה והניהול בו מופעלים בישראל וזאת לצורך קיום הפעילות העסקית.

חשוב לציין כי המיזם העסקי חייב להיות מיזם פעיל, ולא מדובר ב"מיזם שולי" כלומר לא מיזם אשר היקף פעילותו צפוי לספק את מחייתם של המשקיע ובני משפחתו בלבד, אלא אם כן מדובר מיזם שגלומה בו אפשרות ממשית לתרומה משמעותית למשק הישראלי בתוך תקופה סבירה, היינו, פרק זמן של עד חמש שנים.

בשלב השני תבחן הבקשה באופן פרטני:

  1. בשלב זה תבחן אם אכן עבודתו של עובד בעל כישורים מיוחדים חיונית למיזם העסקי, למשל, רמת מומחיותו, ייחודיות המיומנות או הכישרון, הניסיון או הכשרתו, שכרו המיועד, משך העסקתו הצפוי, וההיתכנות להכשרת כוח אדם מקומי, בהתחשב בשלב ההתפתחות של המיזם העסקי.
  2. על שכרו של "העובד החיוני" לשקף את כישוריו הייחודיים – לעניין זה, כאשר הוועדה המייעצת בוחנת אם שכרו של העובד החיוני תואם את כישוריו הייחודיים למשל תשלום שכר יסוד ברוטו השווה לכפל השכר הממוצע במשק ישמש כמדד לכך כי השכר תואם את המומחיות הייחודית של העובד.
  3. על המבקש לשהות בישראל ולעבוד במיזם העסקי בלבד.
  4. על המבקש להיות בעל דרכון של מדינת הסדר התקף למשך שנה לפחות מיום הגשת הבקשה, לאשר שבכוונתו לצאת את ישראל עם פקיעת תוקף האשרה ושלא שהה בעבר באופן בלתי חוקי בישראל, להחזיק תעודת יושר פדראלית מאומתת מארה"ב.

חשוב לזכור! בקשה ראשונה להסדרת רישיון בהתאם להוראות נוהל זה תוגש רק באחת מהקונסוליות הישראליות בארצות הברית בהן יושב נספח משרד הכלכלה והתעשייה (שהן וושינגטון, ניו יורק, יוסטון וסאן פרנסיסקו).

כלומר, בניגוד לנהלים אחרים בהם ראשית מוגשת הבקשה ליחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה בישראל, הליך זה מתחיל בקונסוליה הישראלית בארה"ב.

הבקשה תבחן ע"י הקונסול ונספח משרד הכלכלה והתעשייה ובמידה ונמצא כי המשקיע או העובד החיוני אכן עומד בכל התנאים, הוא יוזמן לראיון בקונסוליה ורק לאחר חוות דעתם תועבר הבקשה להמשך הטיפול בישראל לוועדה ברשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות בירושלים ולכלכלן הראשי במשרד האוצר לבחינתם.

לאחר קבלת המלצתה הסופית של הוועדה, ולאחר ששוכנע כי התקיימו במיזם העסקי התנאים המקדימים, יקבל שר הפנים החלטה סופית ומנומקת בבקשה, או  קביעת תנאים נוספים הנדרשים מהמבקש.

RECOMMENDATIONS


 
קידום אורגני | קידום אתרים

דילוג לתוכן