מדריך משפטי- העסקת עובד זר מומחה זר בישראל

הגדרת מומחה זר

"מומחה זר" הינו עובד זר בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל. חברה המעוניינת להביא עובד זר לבצע עבודה בישראל, מחויבת להסדיר היתר עבודה ויזת עבודה מתאימה בהתאם להוראות החוק והחלטות הממשלה הרלוונטיות.

מומחה זר נמצא בקטגוריה נפרדת מעובדים זרים בישראל, כאשר הדגש הוא על השכלתו הגבוהה, ידע וכישורים ייחודיים, ניסיון מוכח בתחום מומחיותו והשתתפותו בפרויקטים דומים ברחבי העולם.

המאפיינים הייחודים של עובד זר מומחה נקבעו על ידי על ידי שר העבודה והרווחה דאז שלמה בניזרי בוועדת בוכריס בשנת 2001, ואשר בראשה עמד מר יעקב בוכריס. הוועדה דנה בסוגיית עובדים זרים מומחים זרים בישראל, וקבעה כי למומחה זר עובד זר מומחה סטטוס מועדף מזה של מרבית העובדים הזרים בישראל,  ונדרשת התייחסות שונה לגביו. הוועדה קבעה שישה מאפיינים ייחודים למומחה זר:

  1. משכורתו של המומחה הזר עומדת על כפל השווה לפחות לכפל השכר הממוצע במשק (20,856 ₪ (נכון לשנת 2022).
  2. המומחה הזר העובד הזר בעל איכויות ומיומנויות מיוחדות, ונדרש להגיע לישראל על-מנת להעביר את הידע שברשותו לעובדים ישראלים.
  3. הגעתו של עובד זר המומחה הזר ייצור מקומות עבודה חדשים במשק הישראלי ביחס של 1:10 לפחות.
  4. המומחה הזר מעביר לעובדים הישראלים ידע וניסיון שאינם קיימים בשוק המקומי.
  5. המומחה הינו בעל השכלה אקדמאית גבוה וכן בעל הכשרות רלוונטיות בתחום מומחיותו.
  6. המומחה עוסק בתפקידי ניהול ופיתוח.

המלצות הוועדה יושמו ועד היום מהוות את הבסיס לקבלת היתר עבודה בישראל.

נוהל מומחים זרים

חוק עובדים זרים מסמיך את ראש ראשות האוכלוסין או מי מטעמו להתיר את העסקתו של המומחה הזר.

נוהל מומחים זרים 5.3.0041 מפרט את אופן תהליך העסקת מומחה זר (ביניהם: מהנדסים, יועצים, מפקחים, מנהלים, טכנאים, מנהלי עבודה) ומחייב הגשת בקשה מפורטת ומסמכים תומכים תוך התייחסות ספציפית לצורך במומחה הזר והיעדר ידע קיים בישראל. הגשת בקשה חסרה תוביל לאישור חלקי של הבקשה ואף לדחייתה ולכן מומלץ להיוועד בעורך דין המתמחה בתחום זה.

העסקת מומחים זרים מחייבת את המעסיק בהנפקת היתר עבודה מסוג ב/1 וכן אשרת עבודה (ויזה) תואמת. ההליך הינו הליך ביורוקרטי אשר מורכב ממספר שלבים, ואורך התהליך משתנה בהתאם לסוג ההיתר הנדרש (היתר עבודה לשנה/ היתר עבודה לשלושה חודשים/או הנפקת היתר במסלול המזורז).

הנוהל קובע כי את היתר ההעסקה וויזת העבודה לישראל יונפקו בטרם הגעת המומחה הזר לישראל וכי לא ניתן להנפיק היתר עבודה וויזת עבודה כל עוד העובד הזר בישראל.

כחלק מדרישות הנוהל, החברה המעוניינת להביא עובד זר לתקופה של מעל 3 חודשים נדרשת לשלם למומחה הזר משכורת חודשית אשר לא תפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2022 כפל השכר הינו 20,856 ₪). במקצועות בהם השכר הרגיל הינו גבוה מהשכר הממוצע במשק, לממונה שיקול הדעת להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל.

השלבים להעסקת עובדים זרים בישראל

הנפקת היתר ואשרת עבודה עבור עובדים זרים לישראל כוללת מספר שלבים:

  1. הגשת בקשה להנפקת היתר עבודה לישראל לעובד זר ביחידת ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בירושלים.
  2. הגשת בקשה להנפקת ויזת עבודה לישראל למומחה זר מסוג ב/1 ואשרת כניסה לישראל במשרד הפנים הרלוונטי, ושליחת האישור לקונסוליה הישראלית בחו”ל.
  3. הנפקת אשרת עבודה בקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של העובד הזר (בדרך כלל מונפקת אשרת עבודה מסוג ב/1 לתקופה של חודש ימים בלבד). הליך זה אינו נדרש במסגרת ההליך המהיר (ראו מטה).
  4. הארכת ויזת העבודה לתקופה המבוקשת עם כניסת מומחה זר לישראל והגשת בקשה לאשרת כניסה רב פעמית במשרד הפנים הרלוונטי.

משך תהליך הנפקת היתר העבודה משתנה בהתאם למסלול האשרה המבוקש.

המסלולים השונים להנפקת היתרי עבודה לישראל:

היתרי עבודה לישראל לתקופה של שנה

חברה המעוניינת להעסיק מומחה זר לתקופה של מעל 3 חודשים מחויבת לשלם לעובד הזר משכורת חודשית שלא תפחת מכפל השכר הממוצע במשק (קרי סכום של 20,856 ₪, נכון לשנת 2022). מסלול זה מתאים למומחים זרים אקדמאים ושאינם אקדמאים, ובלבד שניתן יהיה להוכיח את כישוריו של העובד.

משך התהליך בהנפקת היתר עבודה לישראל הינו בין 6-8 שבועות, כאשר יש משקל משמעותי בפירוט הבקשה ומסירת המידע והמסמכים התומכים לבקשה. הגשת בקשה חסרה תוביל לעיכובים משמעותיים בהנפקת היתר העבודה המבוקש, ויכולה אף להוביל לדחייתה.

תהליך הנפקת ויזת עבודה לישראל כולל תהליך קונסולרי ועל המומחה הזר להתייצב בקונסוליה הישראלית בחו"ל לקבלת אשרת עבודה ב-1 זמנית.

במסגרת נוהל זה קיימת אפשרות לצרף בני משפחה מדרגה ראשונה (בת/בת זוג וילדים עד גיל 18) ולהנפיק עבורם אשרת מבקר מסוג ב-2.

מידי שנה, ניתן להאריך את היתר ואשרת העבודה לתקופה של שנה נוספת, ועד לתקופה מצטברת ומקסימאלית של 63 חודשים סה"כ.

היתרי עבודה לישראל לתקופה של 3 חודשים

מסלול זה מאפשר לחברה להעסיק מומחה זר לתקופה קצרה של עד 3 חודשים בשכר מינימום, ללא דרישה של כפל שכר הממוצע במשק. מסלול זה מתאים למומחים זרים אקדמאים ושאינם אקדמאיים. הליך הנפקת ויזת עבודה לישראל לתקופה של שלושה חודשים זהה להליך של שנה, לרבות משך התהליך אשר הינו כ- 6-8 שבועות. בדומה להליך של שנה, על המומחה הזר להתייצב בקונסוליה הישראלית בחו"ל להנפקת אשרת העבודה לישראל.

לא ניתן להאריך את היתר העבודה מעבר לתקופה של 3 חודשים, אלא במקרים חריגים בלבד.

היתרי עבודה במסלול המקוצר עד 90 ימים

נוהל מזורז להנפקת ויזות עבודה לישראל שמספרו 5.3.0040 מאפשר הנפקת היתרי עבודה תוך 6 ימי עבודה לתקופה של עד 90 ימים בשנה קלנדרית. מסלול זה אינו כולל הליך קונסולרי ובכך מאפשר לעובדים הזרים להיכנס לישראל עם היתר עבודה בלבד ולהתחיל בביצוע עבודתם. אשרת עבודה תואמת מונפקת בדרכונו של המומחה הזר במשרד הפנים הרלוונטי לא יאוחר מ 48 שעות מכניסתו של העובד הזר לישראל.

לא ניתן להאריך את ההיתר מעבר ל-90 ימים בשנה קלנדרית (במצטבר). לכן במקרים בהם ידוע ו/או קיים חשש כי הפרוייקט לא יסתיים תוך 90 ימים, מומלץ להנפיק היתר עבודה למומחה זר לתקופה ארוכה יותר.

הנוהל מאפשר פיצול של 90 הימים המוגדרים במסגרת ההיתר והאשרה למספר תקופות ההעסקה שונות במהלך השנה הקלנדרית, כאשר כל היתר מחייב הגשת בקשה חדשה.

נוהל ייחודי זה רלוונטי רק לאזרחי מדינה הפטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 לפי צו הכניסה לישראל פטור מאשרה, תשל"ד-1974. בין היתר מדובר במדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, יפן, דרום קוריאה ואחרות.

ככלל, הוצאת היתרים ואשרות עבודה בישראל לעובדים זרים מומחים הינו הליך משפטי בירוקרטי מורכב ומומלץ מאוד להתייעץ עם משרד עורכי דין המתמחה בתחום ההגירה המסחרית.

 

למשרדנו למעלה מ 12 שנים ניסיון בתחום המומחים הזרים, 12 שנים בהם הנפקנו אלפי אשרות עבודה למאות חברות ישראליות ובינלאומיות.

 


 
קידום אורגני | קידום אתרים

דילוג לתוכן