מומחים זרים לתקופה של עד 45 ימים - אשרת עבודה דחופה

היתר העסקה לתקופה של 45 ימים מאפשר הנפקת אשרת עבודה למומחה זר לתקופה של עד 45 ימים בשנה קלנדרית. היתר זה רלוונטי לכל מגזרי הפעילות במשק ובפרט ניתן לעוסקים בשירותים הטכניים דוגמת התקנת מכונות, פיקוח, ייעוץ וכו'

היתר ואשרת עבודה דחופה ניתנים להנפקה תוך מספר ימים בודדים, ומאפשרים למומחה הזר להיכנס לישראל עם היתר עבודה בלבד אשר הונפק מבעוד מועד במהלך שהותו של המומחה הזר בחו"ל. בהתאם לנוהל המזורז, אשרת עבודה תואמת מונפקת בדרכונו של המומחה הזר במשרד הפנים הרלוונטי לא יאוחר מ 48 שעות מכניסתו של המומחה הזר לישראל. כמו כן, בטרם הגשת הבקשה, חשוב לוודא כי דרכונו של המומחה הזר תקף לשישה חודשים לכל הפחות.

עוד קובע הנוהל כי מומחה זר אינו רשאי לבצע כל עבודה אחרת מלבד זו שהוגדרה בהיתר העבודה שהונפק ע"י יחידת ההיתרים ואשרת העבודה שהונפקה ע"י משרד הפנים. בהתאם לנוהל המזורז להעסקת מומחים זרים למומחה הזר אסור לעבוד עבור אדם או גורם אחר למעט החברה שהזמינה אותו לישראל. כמו כן את היתר עבודה ואשרת עבודה לא ניתנים להארכה מעבר ל-45 ימים בשנה קלנדרית. לכן במקרים בהם ידוע ו/או קיים חשש כי הפרוייקט לא יסתיים תוך 45 ימים, מומלץ להנפיק היתר עבודה למומחה זר לתקופה ארוכה יותר. בנוסף, מומלץ לפנות לעו"ד מומחים בתחום ההגירה המסחרית במטרה לקיים הארכת מצב ולבצע תכנון מקדים שיאפשר קיום פרוייקט על הצד הטוב ביותר ובשקט תעשייתי. 

נוהל "הנוהל האמור מתיר פיצול של 45 הימים המוגדרים במסגרת ההיתר והאשרה למספר תקופות ההעסקה שונות במהלך השנה, אולם לצורך הנפקת היתר נוסף באותה שנה אם לא מוצו 45 הימים בהיתר, חובה להגיש בקשה חדשה להיתר עבודה לכל תקופה נוספת. כך או אחרת, אם המומחה מעוניין להחליף מעסיק או ענף עליו לצאת מישראל ולהגיש בקשה חדשה.

נוהל "לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 ימים בשנהרלוונטי אך ורק עבור נתינים זרים ממדינות הפטורות מאשרת ביקור מסוג ב/2 לפי צו הכניסה לישראל פטור מאשרה, תשל"ד-1974. בין היתר מדובר במדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, יפן דרום קוריאה ואחרות. עובדים ממדינות שלא נכללות בקטגוריה זו, אינם חוסים תחת נוהל זה ולא יוכלו להנפיק היתר ואשרת עבודה בהתאם לנוהל המזורז.

אשרת מומחי הייטק (על פי הנוהל החדש)

היתר העסקה לתקופה של 45 ימים מאפשר הנפקת אשרת עבודה למומחה זר לתקופה של עד 45 ימים בשנה קלנדרית. היתר זה רלוונטי לכל מגזרי הפעילות במשק אולם לרוב הוא ניתן לעוסקים בשירותים הטכניים דוגמת התקנת מכונות, פיקוח, ייעוץ וכו'

אשרת העבודה מסוג זה ניתנת להנפקה תוך ימים בודדים, ומאפשרת למומחה הזר להיכנס לישראל עם היתר עבודה בלבד שהונפק מבעוד מועד במהלך שהותו של המומחה בחו"ל. במצב שכזה, אשרת עבודה תואמת מונפקת במשרד הפנים הרלוונטי תוך 48 שעות מהגעת המומחה. כמו כן, בטרם הגשת הבקשה, חשוב לוודא כי דרכונו של המומחה הזר תקף לשישה חודשים לכל הפחות.

עוד קובע הנוהל כי המומחה הזר אינו רשאי לבצע עבודה אחרת מלבד זו שהוגדרה באשרה וכן אין באפשרותו לעבור עבור אדם או גורם אחר למעט החברה שניידה אותו לישראל. כמו כן לא ניתן להאריך את האשרה לתקופה של מעבר ל-45 ימים בשנה קלנדרית ולכן במקרים שעשויה להיות חריגה, מומלץ לפנות מראש לקבלת ייעוץ מתאים ולהנפיק אשרות לתקופות ממושכות יותר.

הנוהל מתיר פיצול של 45 הימים המוגדרים במסגרת האשרה למספר תקופות ההעסקה לאורך השנה, אולם מחייב הגשת בקשה נפרדת לכל תקופה. כך או אחרת, אם המומחה מעוניין להחליף מעסיק או ענף עליו לצאת מישראל ולהגיש בקשה חדשה.

כמו כן הנוהל רלוונטי אך ורק למדינות הפטורות מהנפקת אשרת כניסה לתיירים. מדינות אלו כוללות את מדינות מערב אירופה, ארצות הברית, יפן דרום קוריאה ואחרות. עובדים ממדינות שלא נכללות בקטגוריה זו, לא יוכלו לקבל את האשרה וידרשו להסדיר את העסקתם בישראל באמצעות היתרים.

 

Copyright 2018 @ Iftach Hanan and Co.